OC 30 dni
Aktywacja polis OC (30 dni)
+48 17 860 02 64
+48 17 230 49 55
Ubezpieczenia roczne
+48 17 863 78 98
+48 17 230 49 53
Szybki kontakt
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Preferowana godzina oddzwonienia:

Ubezpieczenie AC

AUTOCASCO - Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty

Podstawowe informacje

AC w przeciwieństwie do OC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To posiadacz pojazdu decyduje, czy chce zawrzeć taką umowę. Casco chroni nas m.in. przed finansowymi skutkami szkód, które powstały z przyczyn niezależnych od nas (kradzież, wandalizm, żywioły itp.) Na rynku dostępne są też „zawężone” produkty casco. Są znacznie tańsze, ale też ochrona jest węższa – ogranicza się np. tylko do ryzyka kradzieży.

Zakres ochrony

Zróżnicowanie warunków ubezpieczenia AC w ofertach dostępnych na rynku występuje w kilku obszarach:
 
formuła określająca zakres ochrony – istnieją produkty oparte na określonym katalogu zdarzeń nazwanych, powodujących szkodę objętą ubezpieczeniem oraz produkty typu „all risks”, w których objęte ubezpieczeniem są szkody powstałe wskutek wszystkich zdarzeń z wyjątkiem wyłączonych, wymienionych w warunkach ubezpieczenia. Oba rodzaje produktów zawierają również katalog okoliczności, których wystąpienie przy powstaniu szkody albo później ogranicza lub wyłącza odpowiedzialność ubezpieczeniową.

zakres ochrony w przypadku zdarzeń nazwanych – rodzaj i liczba zdarzeń powodujących szkody objęte ubezpieczeniem mogą się różnić. Przykładowy zakres ochrony obejmuje następujące zdarzenia będące przyczyną szkód: 
zderzenie się z innym pojazdem, osobą, zwierzęciem lub przedmiotem,
huragan, uderzenie pioruna, pożar, wybuch, opad gradu,
 
powódź, zatopienie, zalanie,
 
nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,
 
uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu przez osoby trzecie,
 
kradzież pojazdu lub jego części trwale zamontowanych.

Niektóre z wymienionych zdarzeń mogą występować w zakresie ubezpieczenia opcjonalnie - wg wyboru ubezpieczającego.

 
sposób likwidacji szkody – w zależności od wariantu ubezpieczenia koszty naprawy pojazdu mogą być określane tylko na bazie kosztorysu usługi lub także na podstawie faktur i rachunków za dokonaną naprawę. Naprawa pojazdu może przewidywać użycie części producenta pojazdu lub tzw. zamienników. W przypadku pojazdów starszych warunki często przewidują zmniejszenie odszkodowania za wymieniane części o stopień zużycia eksploatacyjnego części uszkodzonych.

 
wysokość udziału własnego w szkodzie, wysokość franszyzy integralnej, wpływ wypłaconego odszkodowania na sumę, gwarancja stałej sumy ubezpieczenia w okresie umowy.

 
możliwość zawarcia ubezpieczeń dodatkowych – np. ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdu lub ubezpieczenie bagażu osobistego w pojeździe.

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC może być ograniczony do obszaru Polski albo obejmować również inne państwa, najczęściej są to kraje należące do systemu Zielonej Karty.

Niezależnie od oferty przyjęta jest zasada, że suma ubezpieczenia pojazdu powinna odpowiadać jego wartości rynkowej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia AC. Składka za ubezpieczenie stanowi określony procentowo ułamek sumy ubezpieczenia. W przypadku szkody wysokość odszkodowania określana jest zgodnie z postanowieniami warunków konkretnej umowy jednakże w przypadku tzw. szkody całkowitej lub utraty pojazdu stosowana jest powszechnie zasada, że górną granicę odszkodowania stanowi wartość rynkowa pojazdu w dniu powstania szkody, nie większa jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu.

Umowa ubezpieczenia AC zawierana jest zwykle na okres roczny, spotykane są także umowy o krótszym okresie ubezpieczenia.